NYHETSARKIV

2018-02-28: Johanna tipsar inför GDPR och avtalsförhandlingar då många bolag känner sig jagade inför förordningens ikraftträdande
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och många bolag känner panik inför detta datum. I flera avtalsförhandlingar har Johanna stött på orimliga förslag till ansvarsskrivningar av bolags ansvar vid bristande uppfyllelse av personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR. Sådana avtal är inte skäliga och allmänt sunt förnuft och rimlighet glöms därför bort i samband med avtalsförhandlingar. I och med att kommissionens arbetsgrupp konstant arbetar med att få fram underlag gällande hur lagen ska tolkas och Datainspektionen inte vet hur bolagen ska göra för att uppfylla lagens krav, är risken att Datainspektionen ska ålägga bolag som aktivt arbetar för att uppfylla GDPR:s krav och inte behandlar känsliga personuppgifter en hög administrativ sanktionsavgift mycket begränsad. Johanna avråder därför bolag från att frångå rådande praxis om att acceptera ett obegränsat skadeståndsansvar.
Läs artikeln här.

2017 Nr 4 Working together: Skyldighet att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket
I årets fjärde nummer av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän som trädde i kraft den 1 augusti 2017. Lagen bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och syftar till att öka insynen i fråga om ägande kontroll av b.la. aktiebolag primärt i fråga om penningtvätt. De flesta bolagen och föreningar måste med anledning av lagen till Bolagsverket anmäla vilken eller vilka fysiska personer som är dess verkliga huvudmän. Syftet med detta register är att exempelvis finanspolisen och banken ska kunna få information om vem eller vilka som står bakom företaget. En underlåtenhet av registrering, om denna har brister eller består av felaktiga uppgifter får Bolagsverket förelägga den juridiska personen med vite. Läs artikeln här.

2017 Nr 3 Working together: Hur kan vi förbereda oss inför den nya dataskyddsförordningen?
I årets tredje nummer av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) och hur stora förändringar denna förordning kommer att medföra för de som behandlar personuppgifter. Bolagen måste både sköta sin behandling av personuppgifter i enlighet med förordningen men även kunna visa att GDPR följs. Johanna tar därför fram en checklista som kan ligga till grund för denna förberedelse avseende hanteringen av personuppgifter och tipsar om att det är hög tid att påbörja arbetet. Läs artikeln här.

2017 Nr 2 Working together: Är undertecknad kopia av avtal via e-mail möjlig?

I årets andra nummer av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om den nya möjligheten att parter emellan kan utväxla undertecknade kopior av avtalen via e-mail. Av lång tradition har kopiors bevisvärde ansetts vara lågt. Högsta domstolen har fastställt att meddelande som skicka med e-mail uppfyller kravet på skriftlighet. Fler och fler branscher stödjer Högsta domstolens uttalande genom att ersätta traditionella underskrifter med andra tekniska lösningar. Läs artikeln här.

2017 Nr 1 Working together: Dags att påbörja anpassningsarbetet till den nya dataskyddsförordningen

I årets första nummer av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om att företag bör sätta igång med sitt anpassningsarbete inför den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft nästa år. Hur omfattande anpassningsarbete som behövs är beroende på verksamhetens storlek och vilken verksamhet som bedrivs, men klart är att de nya reglerna påverkar alla företag. Läs artikeln här.

2016 Nr 3 Working Together Magazine: Förändrad tvistelösning i IT branschens standardavtal

I tredje numret av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om tvistelösning. De bolag som hanterat tvistelösning genom att hänvisa till IT & Telekomföretagens standardavtal bör notera ändringen som skedde 2014. Tidigare gällde att tvister som översteg ett visst belopp skulle avgöras genom skiljeförfarande, men i och med ändringen ska tvisterna nu avgöras av allmän domstol. Läs artikeln här.

2016 Nr 2 Working Together Magazine: Ny lag om dataskydd innebär stora förändringar
I det andra numret av Working Together Magazine år 2016 skriver Johanna Albihn om den dataskyddsförordning som från och med mitten av 2018 ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL. Den nya dataskyddsförordningen har till syfte att stärka skyddet för europeiska medborgares personliga data. Läs artikeln här.

2016 Nr 1 Working Together Magazine: Nya regler angående psykisk ohälsa på arbetet
I det första numret av Working Together Magazine år 2016 skriver Johanna Albihn om de nya reglerna som införts på grund av den ökade psykiska ohälsan på arbetsplatser i Sverige. De nya reglerna gäller från och med den 31 mars 2016 och innebär att arbetsgivare är skyldiga att se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förhindrar och behandlar ohälsosam arbetsbelastning, samt kränkande särbehandling. Läs artikeln här:

2015 Nr 4 Working Together Magazine: Återkallelse av rätten att nyttja eviga licenser
Johanna Albihn skriver i senaste numret av Working Together Magazine om de viktiga licensavtal som reglerar programvaror som företag köper in och installerar. Vanligtvis gäller sådana licenser för evigt, men det är av vikt att ”hålla koll” på licenserna så de inte upphör, till exempel genom en senare avtalsuppgörelse.

”Som licenstagare bör företaget noggrant överväga om en senare överenskommelse med en programvaruleverantör alls bör ske om affärsuppgörelsen förutsätter att den tidigare erhållna eviga rätten till programvaran inskränks eller upphör.” Läs artikeln här:

2015 Nr 3 Working Together Magazine: Översyn av företagets IT-avtal då IT-konsultindex upphört
I senaste numret av Working Together Magazine påpekar Johanna Albihn att IT-konsultindexet som reglerat IT-avtal sedan 1999 upphört, och att det därmed är av vikt för företag att kontakta sin/sina IT-leverantörer för att tillförsäkra ett gott avtalsförhållande. Läs artikeln här:

2015-05-20 : adLegus företräder Byggmaterialindustrierna i nytt avtalsprojekt
Johanna Albihn har fått i uppdrag att ansvara för och samordna ett avtalsprojekt inom Byggmaterialindustrierna i syfte att föreslå en reviderad version av branschens materialleveransavtal ABM07.

Avtalsprojektet är ett samprojekt mellan bland andra Svenskt Trä, Byggmaterialindustrierna,Trä- och möbelföretagen, Golvbranschen, Svensk Betong och Stålbyggnadsinstitutet.

2015 Nr 2 Working Together Magazine: Håll koll på personalens arbetstid eller riskera sanktionsavgift
I nr 2 av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om de sanktionsavgifter ett företag kan bli skyldiga att betala om företaget ej följer de nya lagarna som reglerar arbetstagarens arbetade timmar. Läs artikeln här:

2015 Nr 1 Working Together Magazine: Lösa förbindelser
Johanna Albihn skriver i senaste numret av Working Together Magazine om de oanade effekter ett ”letter of intent” kan få. Läs artikeln här:

2014 Nr 4 Working Together Magazine: Möjligt förbud för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret
I Working Together Magazine nr 4 tar adLegus Johanna Albihn upp den debatterade frågan om huruvida arbetsgivare ska ha rätt att begära potentiella nya anställda ett utdrag ur polisens belastningsregister. Läs artikeln här:

2014 Nr 3 Working Together Magazine: Rättigheter till arbetsresultat
adLegus Johanna Albihn tar i Working Together Magazine nr 3 upp möjligheten för arbetsgivare att, med exklusiv rätt, ta del av en anställds arbetsresultat. Läs artikeln här:

2014 Nr 2 Working Together Magazine: Tillgång till licensierade affärssystem
I Working Together Magazine nr 2 från 2014 skriver Johanna Albihn om huruvida programleverantörer kan begränsa kunders möjlighet att låta exempelvis externa IT-konsulter få tillgång till aktuell programvara eller inte. Läs artikeln här:

2014 Nr 1 Working Together Magazine: Äganderätt till IT-projekt
adLegus Johanna Albihn skriver i senaste numret av Working Together Magazine om frågeställningen kring äganderätten till det som utvecklats under ett IT-projekt. Läs artikeln här:

2013 Nr 1 Working Together Magazine: Vikten av att reklamera i tid
adLegus Johanna Albihn ger i senaste numret av Working Together Magazine tips angående reklamation. Läs hela artikeln här:

2013-04-18: adLegus medgrundare av Synergy Alliance
Synergy Alliance är en nyligen grundad affärsjuridisk allians mellan adLegus AB, advokatfirman Eldrimner AB, Nordgroup AB och Silberman Management AB. Målet med alliansen är att tillsammans kunna erbjuda sina kunder omfattande erfarenhet från olika branscher och specialistkunskap inom olika rättsliga områden. För adLegus innebär detta samarbete att vi nu kan ta ännu bättre hand om våra kunder och möta fler behov än tidigare.

2013-02-06 Johanna Albihn leder kontraktskurs – Softwood Contract 2012
Johanna Albihn kommer att leda en kontraktskurs, som hålls av Svenskt Trä för Skogsindustriernas medlemsföretag. Kursen berör bl. a. Softwood Contract 2012, avtalsrätt, köprätt samt Incoterms 2010.

Kurstillfällen: Växjö 5/3, Falun 19/3, Örebro 20/3 och Umeå 26/3.

2013-01-22 adLegus flyttar till nya lokaler med nya kollegor!
Välkommen att kontakta och besöka oss på Nybrogatan 6 i Stockholm.

Vänligen notera ny postadress Box 5855, 102 40 Stockholm

2013 adLegus bistår Movex/M3 användarförening med licensmätningsfrågor
Johanna Albihn kommer under våren 2012 att hålla seminarier tillsammans med MAF kring frågor som rör licensmätning. Seminarierna kommer att hållas i Stockholm (31/1), Malmö (31/1), Göteborg (1/2) och Umeå (7/2).

2012 Nr 3 Working Together Magazine: I senaste numret av Working Together Magazine diskuterar Johanna Albihn om risken att förlora sina rättigheter vid en omförhandling. Läs artikeln här

2012 Nr 2 Working Together Magazine: adLegus diskuterar Agil projekthantering I senaste numret av Working Together Magazine tar Johanna Albihn upp Agil projekthantering utifrån kundens perspektiv. Läs artikeln här

2012: Frukostseminarium
Den 3 oktober 2012 kommer Johanna Albihn att tala på Legally Business’ frukostseminarium i Stockholm i ämnet Försäljning av företag – Juridiken i praktiken. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan kan göras via denna länk

2012: Certifierad Styrelseledamot
Johanna Albihn har genomgått StyrelseAkademiens utbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet och har erhållit StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete.

2012: adLegus vinnande leverantör i SL’s upphandling av juridiska tjänster
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) beslöt under våren 2011 att upphandla juristtjänster i vilken upphandling adLegus AB’s anbud antogs i juni 2012. SL och adLegus har nu ingått ett treårigt ramavtal under vilken period adLegus och Johanna Albihn kommer att bistå SL med juridisk rådgivning i olika typer av affärsjuridiska uppdrag.

2012 Nr 1 Working Together Magazine: Skiljeförfarande vid rättslig tvist, hur går det till? 
I senaste numret av Working Together Magazine informerar adLegus Johanna Albihn om vad ett skiljeförfarande innebä rent praktiskt. Läs artikeln här.

2011 Nr 1 Working Together Magazine: adLegus ger råd angående lojalitets- och tystnadsplikt mellan näringsidkare.
adLegus Johanna Albihn poängterar vikten av sekretess-avtal i senaste numret av i Working Together Magazine.
Läs artikeln.

2011-10-10: adLegus biträder Skogsindustrierna vid framtagandet av nytt Europaavtal
På initiativ av branschorganisationen Skogsindustrierna inleder svenska och finska trävaruexporterande skogsindustrin ett omfattande revisionsarbete av branschens exportavtal. Johanna Albihn, med förflutet som branschjurist på Svenska Trävaruexportföreningen, har fått uppdraget att såsom ansvarig jurist leda revisionsarbetet med målet att ersätta de flesta nu gällande trävaruexportkontrakt med ett nytt avtal, under arbetsnamnet ”Europaavtalet”.
Johanna Albihn leder även kurser inom kontraktsrätt för Skogsindustriernas medlemsföretag.

2011-10-01: adLegus har flyttat
Besök oss gärna på vårt nya kontor. Vi finns nu på Sturegatan 58, invid Stureparken. Välkommen.

 

M o r e   i n f o